Informačný portál pre nepočujúcich a nedoslýchavých Infoweb SP

Vitajte na Infowebe SP

Milí priatelia,
pozeráte sa práve na video "Úvod do projektu". Projekt sa volá "Centrálny informačný portál pre sluchovo postihnutých"a ďalej budeme hovoriť iba krátko "portál".

Čo to znamená "portál"? Webový portál sa hovorí všeobecne miestu na internete, ktoré prináša a ukazuje rôzne informácie jednotným spôsobom. Webový portál má za úlohu sústrediť informácie z požadovaných oblastí a ukázať ich na webovej stránke upravenej špeciálne pre jej používateľa pri zohľadnení jeho potrieb, použivateľských práv a tým i zabezpečovať požadovanú ochranu dát.

My takto budeme sústreďovať tu informácie, ktoré sú potrebné pre nepočujúcich a nedoslýchavých.

Prvou úlohou je informovať, kde potrebné informácie nájdete. Pokiaľ budeme mať na to vytvorené podmienky, budeme spracovávať informácie pre nepočujúcich a nedoslýchavých do prístupného formátu. Prístupný formát znamená, že informácie budú so zvukom, titulkami (textami) a v posunkovej reči nepočujúcich.

Pre to, aby sa mohol napĺňať potrebnými informáciami, bude potrebné na túto prácu vytvoriť podmienky. Projekt je veľmi rozsiahly a určite bude viacročný. Projekt pre rok 2017 má za úlohu zriadiť tento portál a naplniť základnými informáciami jeho SEKCIU I - Štátna správa.

Teraz si povieme, čo na našom portáli plánujeme vybudovať a kde to nájdete postupne pri jeho budovaní. Celý portál je plánovaný tak, že bude mať samostatné sekcie, ktoré budú postupne napĺňané vlastným obsahom.

I. SEKCIA

Štátna správa a spoločenské organizácie

Štátna správa - to sú ministerstvá a štátom riadené organizácie - úrady.

Verejná správa sa skladá zo:
1. štátnej správy
2. samosprávy
3. verejnoprávnych inštitúcií

Vtejto sekcii nájdete informácie zo štátnej správy a niektorých spoločenských organizácií, ktoré síce nepatria do štátnej správy, ale patria do problematiky - napríklad poisťovne, súdy a podobne.

V tejto I. sekcii teda budú informácie rozdelené podľa jednotlivých oblastí, kde ministerstvá posôbia, teda tu bude to, čo ministerstvá robia.

II. SEKCIA

Samospráva

Samospráva sú volení zástupcovia občanov v krajoch - vyšších územných celkoch (VÚC), mestách a obciach.

Tu budú informácie z 8 krajov - VÚC, a v rámci nich z jednotlivých miest.

III. SEKCIA

Informácie z komunity

Komunita nepočujúcich a komunita nedoslýchavých. To sú dve komunity občanov, ktoré majú spoločný znak v tom, že majú sluchové postihnutie. Rozdiel je v prijímaní informácií a komunikácii, kde komunita nepočujúcich používa svoj vlastný špecifický spôsob komunikácie - posunkovú reč nepočujúcich.

Obe komunity žijú svojim životom. Z informačného hľadiska komunita nepočujúcich potrebuje informácie v posunkovej reči nepočujúcich a komunita nedoslýchavých uprednostňuje titulky a písaný text. My to riešime komplexným prístupným formátom, kde v jednej obrazovej informácií sú titulky aj tlmočník posunkovej reči nepočujúcich. Sú rôzne názory na tento spôsob poskytovania informácií, avšak toto je naša filozofia a zatiaľ nás nik nepresvedčil, že je nejaký iný, lepší spôsob. Ideálne by bolo možno infomácie dávať pre každú komunitu zvlášť, znamenalo by to však dvojnásobnú prácu a na to nemáme vytvorené podmienky. V rámci našej filozofie ide aj o neformálne vzdelávanie, kde sa snažíme, tak ako aj v tomto videu, ťažké, málo používané pojmy zároveň aj vysvetliť, čo znamenajú.

Táto sekcia bude zaujímavá aj tým, že vyžaduje spoluprácu s vami všetkými. Pokiaľ od vás nedostaneme informácie, nebudeme ich vedieť uverejniť a o vašej práci a úspechoch sa nik nedozvie. A v čom je rozdiel oproti napríklad facebooku? Naše infromácie sú trvale zaznamenané a ľahko ich bude možné nájsť aj kedykoľvek neskôr. Facebook sú informácie okamihu, ak niečo pozriete, za chvíľu sa to stratí. Ak to neskôr potrebujete, v záplave množstva informácií sa to vo facebooku veľmi ťažko hľadá. Budeme samozrejme využívať aj facebook a všetky dostupné verejné zdroje.

To sú zataiľ 3 plánované sekcie. Samozrejme, môže sa to dopĺňať a meniť podľa potreby, predovšetkým podľa potreby a návrhov vás, užívateľov tohto portálu.

Dovidenia na stránkach nášho spoločného portálu